6 / 10
“Abbiate carità, conservate l'umiltà, possedete la povertà volontaria”
+

© Associazione Missione Solidarietà