15 / 33
Energia in strada... Roma, 19 maggio 2018.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA